โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน

22 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศน.หัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด