โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21”

25 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการอบรมครั้งนี้ซึ่งการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/picsakornpit/photos/pcb.1694714487529105/1694705727529981/
เพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม