ตรวจเยี่ยมสนามสอบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทยธานี ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสนามสอบการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม