ประกวด TO BE NUMBER ONE  

นายอัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสุนันทา โลหะการก และนางสาวณัชชารีย์ เหลืองวิไล
ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ
และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ  วันที่ 23-25 มีนาคม 2565