อาสายุวกาชาดเข้าร่วม คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่

ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม และนายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นำนักเรียนอาสายุวกาชาดเข้าร่วมให้บริการ การปฏิบัติงานการผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ
ท่อน้ำตาอุดตัน และโรคของเปลือกตาแก่พระภิกษุ แม่ชี นักบวชและผู้นำศาสนา จำนวน 300 คน
ตามโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานีวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี