โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

นายสุนัย คำสิทธิ์ และนางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
พากรรมการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน น.ส.ศิริลักษณ์ จัดเขตรกรรม ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี