ร่วมรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จ.ชัยนาท)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อคณะนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประกอบไปด้วย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวดวงใจ บุญยะภาส ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา นายเสกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายนิรรัตน์ อจลพล ครูโรงเรียนบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) และนางสาวนิธิมา นาคทอง นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท