วันอนุรักษ์มรดกไทย

ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นายสาธิต ร้อยแก้ว นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
และนักเรียนอาสายุวกาชาด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 2 เมษายน 2565