มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4

ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมนางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม