การลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา ร่วมให้การต้อนรับนางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการภาค 18 และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ในการลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมทั้งร่วมรายงานผลการดำเนินงานการตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน