คณะผู้ตรวจติดตามการรับนักเรียนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี แและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและสังเกตการณ์การรับ การรับนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวลัดดา  คฤหปาน และนางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์ ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามการรับนักเรียนจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในการเข้าตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การรับนักเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเฟื่องฟ้า