โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ไร่ดาวเด่น จังหวัดสระบุรี