จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนหันคาพิทยาคม

ประจำวันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น