การติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 นายกิติศักดิ์ นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษก อุทัยธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยคณะ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน โรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณท่านพร้อมด้วยคณะฯ มา ณ ที่นี้