โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม วันที่ 24 เมษายน 2565