รับการตรวจสอบภายใน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางกุลธิดา พรมสอน และคณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณ รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม