โรงเรียนสาครพิทยาคม  ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ครูผู้สอนภาษาจีน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชา ภาษาจีนโดย นายพีรพัฒน์  หีบเงิน เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ณ ห้องประชุม ICT