โรงเรียนสาครพิทยาคมดำเนินการสอบคัดเลือกร้านค้าและประเมินคุณภาพอาหาร โดยการประกอบอาหาร เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน สาครพิทยาคม ปีการศึกษา 2565