“การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน” โดย ดร.สรรพชัย ชูชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยากร ผ่านระบบทางไกลด้วย Zoom Meeting วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.