การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม สมศ. รอบสี่ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผอ.สัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะศึกษานิเทศน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ในการนี้ โรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณท่านพร้อมคณะ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้