โรงเรียนสาครพิทยาคม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565