โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม การปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565โรงเรียนสาครพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม การปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมพื้นฐานความรู้ในการเปิดภาคเรียนที่1/2565 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565ณ อาคารเรียน 2