เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม สมศ. รอบสี่ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ. เมธี วัฒนสิงห์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ที่ให้คำแนะนำเพื่อรับการตรวจเยี่ยม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ ระยะที่ 2 ในการนี้ โรงเรียนฯ จึงขอขอบพระคุณท่านพร้อมคณะ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบโดย dsite.in.th