แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนสรรพยาวิทยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในสาขา และสถาบันต่าง ๆ