บรรยากาศการจัดกิจกรรมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม