เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การประชุมข้าราชการครูโรงเรียนสรรพยาวิทยา ครั้ที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารเสวเกตุวรชัย โดยนายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยาเป็นประธานการประชุม ว่าด้วยเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด ๑๙ การปรับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสรรพยาวิทยา การมอบทุนการศึกษาของคณะศิษย์เก่านำโดยคุณไพศาล จรรยา พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ออกแบบโดย dsite.in.th