โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวด นวัตกรรมโครงงานสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565