โรงเรียนสาครพิทยาคม ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวด นวัตกรรมโครงงานสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th