โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เพื่อสร้างความมั่นใจใน
การเปิดเรียน on-siteดูแลนักเรียนในทุกมิติ ทั้งด้านความปลอดภัย การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ด้านคุณภาพนักเรียน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา อัครณรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มอบข้อคิด สร้างความมั่นใจกับผู้ปกครอง , ดร.วรงค์ งิ้วเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิและประธานชมรมศิษย์เก่าฯ แนะนำให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานและดูแลใกล้ชิด , หมวดคณาธิป ห้ากี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หางน้ำสาคร ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎจราจร , คุณสุพิศ กั๊กเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท ให้ความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ , ผอ.พรประภา พัฒนพงษ์พบผู้ปกครอง จบกิจกรรมด้วยการประชุมในชั้นเรียน พบครูที่ปรึกษา รับเงินสดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี รับทราบผลการเรียน เลือกเครือข่ายผู้ปกครอง และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปโรงเรียนสาครพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้