ชัยนาทพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2565

รงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐม นิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565
ชัยนาทพิทยาคมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่2565