โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

นางนัยนา จันทา รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของการเปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ออกแบบโดย dsite.in.th