การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ให้นักเรียนพิการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท จำนวน 34 โรงเรียน ณ ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ภาพภ่ายเพิ่มเติม