โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย
นายประกิจ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระเบียบเครื่องแต่งกาย และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019