การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ภาคเรียนที่ 1/2565

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานีชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมคณะบุคลากร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวนภัสสร แดงมณี รองผู้อำนวยการสถาบันกศน.ภาคกลาง นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวชราชการฯ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท