แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม

ได้รับรางวัล”คัดลายมือภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีน” จัดโดย ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์