การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 นางนัยนา จันทา รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาราชการแทน ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ