การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท และโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลาในปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของ สพฐ. โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 34 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม