ศูนย์แข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มศิลปะ

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2565  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาวิชาการพัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ 
เนื่องในงานแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษา ระดับพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  
ปีงบประมาณ 2565