โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนโรงเรียนในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสาครพิทยาคมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้