ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

ขอบพระคุณ ท่านรองฯสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วย ศน.ธงชัย ศรีทา และศน. แคทรียา แสงดาวเทียน ศึกษานิเทศก์ สพม.อน.ชน. มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของโรงเรียนสรรพยาวิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. โดยนายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานของโรงเรียนสรรพยาวิทยา ให้การต้อนรับ ณ อาคารสีดา โรงเรียนสรรพยาวิทยา #โรงเรียนสรรพยาวิทยา