ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ได้นิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนำโดยนางนัยนา  จันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ศน.รัชนีวรรณ์  ฉัตร์ธนไพศาล  ศน.ปวีณา  ประสพสิน  ศน.รุ่งนภา  บำรุงศรี  นางสาวอาภา   ชังชั่ว นักจิตวิทยา และนางสาวกานต์ชนิตา  กมลมาลย์ นักทรัพยากรบุคคล