รายการตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา ได้มาตรวจเยี่ยมแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในประเด็นเรื่องการจัดการเรียนการสอน ความปลอดภัยในโรงเรียน สวัสดิภาพและการคุ้มครอง การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวดำเนินการการตั้งศูนย์ MOE Safety Center