โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดให้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน และ จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดให้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน และจัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของเครือข่ายผู้ปกครอง , นโยบายเร่งด่วน สพฐ. 2565 , การขับเคลื่อนสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา , ความปลอดภัยในสถานศึกษา , มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา , โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา , โครงการระดมทรัพยากร , รณรงค์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด ,ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเรื่องต่างๆ จากผู้ปกครอง ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี ทั้งนี้โรงเรียนขอแสดงความยินดี
กับ คุณทรงกรด ทองตะนุนาม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้น ม.5/1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ออกแบบโดย dsite.in.th