2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที ตระหนักและระลึกถึงพระคุณของครู อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ อาคารโดมโรงเรียน
สาครพิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th