มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนสาครพอทยาคมจัดกิจกรรมอบรม “วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย “

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 มูลนิธิครอบครัวพอเพียงจัดกิจกรรมอบรม “ วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย “ เครือข่ายกระทิงทาโร่ ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับโรงเรียนสาครพิทยาคม ณ ห้อง ICT โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียน เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ภายใต้คำว่า “จิตอาสา” เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค DIGITAL ทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย