รับการตรวจเยี่ยมคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางสุนันทา โลหะการก ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด งาน TO BE NUMBER ONE และนักเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ยาเสพติด ณ ห้องประชุมสมปรารถนา ชั้น 2 อาคารทองคำ รักษาจันทร์ โรงพยาบาลทัพทัน
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี