โรงเรียนสาครพิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา