นักเรียนอบรมการทำใบขับขี่ รุ่น 2

นายละเมียด คำรื่น หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
จัดกิจกรรมอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565