PLC ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

วันที่ 21 มิถุนายน 2565  PLC กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เรื่องวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ 
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  โดยมีสิบเอกคูณมา จันทร์ผาย วิทยากร จากสโมสรลูกเสือห้วยขาแข้งอุทัยธานี