กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย กฏระเบียบของโรงเรียนร่องตาทีวิทยา งานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานวิชาการ งานบุคคล และงานงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2565