ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระบบถ่ายทอดสด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นิเทศติดตามโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and community Improvement Center : ECI Center)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะกรรมการ เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สพป.อน.1/สพป.อน.2/สพม.อนชน./อปท. ซึ่งโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มีนักเรียน จำนวน 2 คนที่ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีคือ นายกิตติธัช  สุพรรณ์ ชั้น ม. 6 และนางสาวธัญชาธร  ตันศิริเศรษฐ์ ชั้น ม.5